Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xóm 11 Tiên Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An
Điện thoại: 0945385141
Điện thoại di động: 0945385141
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

QUYẾT ĐỊNH

PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN TIÊN KỲ                                            Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc

 

Số:    /QĐ-MNTK                                                       Tiên Kỳ, ngày 20 tháng 04 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TIÊN KỲ

- Căn cứ Luật Giáo dục, Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức;

- Căn cứ Điều lệ số 04/VBHN-BGDDT ngày 24/12/2015 Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non của Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Công văn số 06/2019/TT-BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;

- Thực hiện Công văn số 347/PGD&ĐT về việc triển khai, quán triệt Thông tư 06/2019/TT- BGDĐT về quy định, Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục.

        - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;

- Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và học sinh Trường Mầm non Tiên Kỳ gồm 4 chương và 27 điều.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh thuộc Trường Mầm non Tiên Kỳ  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                 Nơi nhận:                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

        - Phòng GD&ĐT Tân Kỳ( để b.c);

         - Lưu hồ sơ trường .

         - Trang thông tin điện tử nhà trường                                                                          Vi Thị Nhung

         - Cán bộ, giáo viên, nhân viên (Th/h)

  - Lưu hồ sơ trường.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết