Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xóm 11 Tiên Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An
Điện thoại: 0945385141
Điện thoại di động: 0945385141
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BA CÔNG KHAI

Kế hoạch ba công khai

PHÒNG GD&ĐT TÂN KỲ

TRƯỜNG MN TIÊN KỲ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:  83 / KH- MNTK

                  

         Tiên Kỳ,  ngày 11 tháng 9  năm 2018      

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

NĂM HỌC 2018 -2019

               Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số       /GDĐT ngày   tháng 11 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Kỳ về triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Trường Mầm non Tiên Kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai cho năm học 2018 -2019 như sau:

           I. Mục đích yêu cầu

           1. Mục đích: Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

           2. Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy chế công khai.

           II. Nội dung công khai
                1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
                 - Cam kết chất lượng giáo dục (Đính kèm biểu mẫu 01)
                 - Chất lượng giáo dục thực tế (Đính kèm biểu mẫu 02).
                 - Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
                  Nhà trường hàng năm đều căn cứ vào Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia để  chuẩn bị phấn đấu và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia kiểm tra lại sau 5 năm, vào 2019-2020

       Trong năm học 2018-2019, nhà trường đang từng bước phấn đấu và tự đánh giá về công tác chuẩn quốc gia.
            2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
             - Về cơ sở vật chất (Đính kèm biểu mẫu 03).
             - Vể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Đính kèm biểu mẫu 04).
            3. Công khai thu, chi tài chính:
            - Đính kèm biểu mẫu.
           III. Hình thức và thời điểm công khai
          1. Hình thức
           - Công khai trên trang web của đơn vị.
           - Niêm yết công khai tại bảng thông báo của nhà trường.
           - Công khai trong phiên họp Hội đồng sư phạm.
           2. Thời điểm công khai
            - Vào đầu năm học 2018-2019 và niêm yết liên tục.
            - Tháng 6 hàng năm.
            IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện
             - Nhà trường căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tổ chức công khai niêm yết tại văn phòng nhà trường.
             - Cập nhật kịp thời về số liệu, kết quả giáo dục trước khi công khai.
             - Công khai trong Đại hội phụ huynh học sinh và các khoản thu, thu theo qui định.
              - Trường tiến hành thực hiện theo hướng dẫn về 3 công khai để phụ huynh học sinh biết và giài trình khi có cá nhân thắc mắc về các nội dung công khai.

         - Khi có mọi thắc mắc không đồng ý có thể góp ý trực tiếp cho hiệu trưởng kế toán và ban thanh tra nhân dân hoặc bằng hộp thư góp ý của trường.
              Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2018-2019 của Trường Mầm non Tiên Kỳ.

 

       

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Tân Kỳ( để báo cáo);

- Lưu Hồ sơ nhà trường.

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                      (Đã ký)

 

                                 Vi Thị Nhung

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết